Silent Submarine 2HD Simulator v2.4.0

Silent Submarine 2HD Simulator v2.4.0

زیردریایی شما در میان کشتی‌های جنگی دشمن و بندر خانگی تنها مانده. تا آخرین اژدر بجنگید! از خلیج خود دفاع نمایید! Silent Submarine 2HD Simulator یک ادامه برای بازی Silent Submarine است که ...