Battlefield Frontline City 2 v5.1.3

Battlefield Frontline City 2 v5.1.3

سال 2030 است و دنیا در جنگ می‌باشد. یک بار دیگر ندای وظیفه شما را فرا می‌خواند. در بازی Battlefield Frontline City 2 اروپا و آسیا تحت عنوان امپراتوری جدید اوراسیا متحد شده و در ...