Zombargedon Full v1.0.2

پیش نیاز : اندروید 2.1 و بالاتر خود را فرض کنید در حالی که در برابر زامبی های تشنه به خوردن مغز تان هستند ! چه باید کرد ؟ آنها را بدرید تکه تکه کنید ، خرد و خمیر کنید ، ...