Metaloid : Reactor Guardian v1.1.0

رئاکتورها تنها منبع قدرت برای ارتش متالوید هستند که توسط سربازان روبات تحت محاصره قرار گرفته‌اند. یک تا چهار عدد از موجودات سایبورگی را انتخاب کنید و از مهارت‌]ها و تاکتیک‌های خود استفاده کنید تا بتوانید از نابودی رئاکتورهای جلوگیری کنید! در بازی Metaloid : Reactor Guardian باید دشمنان خود را نابود کنید و همزمان برای بازیابی قدرت رئاکتور، به جمع‌آوری کپسول‌های انرژی بپردازید. هر بار که از یک موج حمله جان سالم به‌در ببرید، امتیازاتی جایزه می‌گیرید که می‌توانید از آنها برای باز کردن قفل اسلحه‌ها و تجهیزات جدیدتر استفاده کنید.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید