Checkmark ToDo List Pro v4.3.1

نرم افزار Checkmark ترتیب دهنده اولویت برنامه ی کاری شما در آندرویید می باشد.این برنامه یک راه حل مناسب و کامل برای ترتیب دهی کارهای روزانه بر اساس اهمیت آنهاست. دارای نوار وظیفه ی ساده و مدل سلسله ای پچپیده می باشد که این مشخصات باعث شده این نرم افزار کارایی مناسبی در تهیه لیست مسافرت ، لیست خرید ، ترتیب دهی پروژه ها ، مدیریت موجودی و خیلی چیزهای دیگر باشد.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید