Divanlar

Divanlar v1.0

5.0

نرم افزار Divanlar بیش از 100 هزار بیت شعر ترکی را که از نزدیک به 200 شاعر ترکی سرای آذربایجان جمع آوری شده است به همراه قسمت های متنوع دیگر که در ادامه معرفی میگردد در خود ...

1 2 3 4 5 9 10