ZENONIA 5 v1.1.9

سالها پیش ، جنگی بزرگ روی گرفت تا صلح و هارمونی را برای بشریت بازگرداند اما پس از گذشت چندین سال ، حرص و طمع برخی تمامی رشته های گذشته گان را پنبه کرد . مردم روز به روز فقیر تر شده و نیروی تاریکی سایه هایش را بر سر قلمرو افکند .
در این بین و از روستایی کوچک و دور افتاده قهرمانی برخواست تا به جنگ با پلیدی گام بردارد .
حال این شمایید که با انجام این بازی می توانید خود را در داستان گفته شده غرق کرده و ساعت ها سرگرمی را برای خود به ارمغان آورید.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید