Lightsmith v1.0.0

آیا می توانید در ۴۰ ماموریت چالش برانگیز به بیم بات یاری برسانید تا شهر را روشن کند. برای این کار باید در کنترل نور استاد باشید تا بتوانید به کمک آن پازل ها را حل کنید.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید