Wizard School : Magic & Spells v1.1

به مدرسه جادوگر های خوش آمدید .در این مدرسه به نوجوانان سحر و جادو آموزش داده می شود و شما باید با بهره گیری از هوش خود و سفر به  دنیا مرموز سحر و جادو آموزش های خود را تکمیل نمایید.
افزون براین دربازی  Wizard School برای پرش باید به سمت چپ نمایش گر و برای استفاده از سلاح ها به سمت راست نمایشگر ضربه بزنید.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید